Felvételi

A Berzsenyi Dániel Gimnázium a speciális humán tantervű osztályba (A) magyar nyelv és irodalomból, a speciális tantervű nyelvi osztályba (D) magyar nyelvből rendez szóbeli felvételi vizsgát. Az alábbi tudnivalókat a Felvételi követelmények is tartalmazzák.

Szóbeli felvételi követelmények magyar nyelv és irodalomból a speciális humán tantervű osztály számára

A humán tagozatra jelentkező diákoktól azt várjuk, hogy – természetesen életkoruknak megfelelően – műveltek, érdeklődők, nyitottak legyenek a kultúra iránt. Szívesen olvassanak, járjanak színházba, múzeumba, legyenek film- és komolyzenei élményeik – és mindezekről be is tudjanak számolni, pozitív és negatív véleményüket képesek legyenek érvekkel alátámasztani. Gondolkodásra, párbeszédre kész tanulókra számítunk, olyanokra, akik készek sokat olvasni, dolgozni, tanulni azért, hogy művelt emberekké váljanak.

Felvételi szempontok

 • Irodalomból
  • Az általános iskolai tananyag ismerete (a 8. osztály közepéig) (nem kérdezünk rá, de a tájékozottságra számítunk)
  • Az általános iskolában megismert szerzők, elméleti fogalmak ismerete, az általános iskolában kialakított készségek (műelemzési eljárások, fogalmazás stb.) alkalmazása
  • Érdeklődés, ötletesség, igényesség
 • Magyar nyelvből
  • Kifejező- és fogalmazási készség
  • Beszédkészség
  • Az általános iskolában tanult nyelvi fogalmak ismerete és helyes használata
  • Helyesírástudás
  • Szókincs
  • Rendezett, áttekinthető, olvasható kézírás
  • Nyelvi-logikai készségek, logikai gondolati lépések elemi ismerete

A felvételi menete

A felvételizők a magyar nyelv és irodalom és történelem tárgyakhoz kapcsolódóan húznak egy-egy tételt. A felkészülési idő leteltével kezdődik a 15-20 perces felvételi beszélgetés (ez a történelem és a magyar nyelv és irodalom részt is magába foglalja), amelynek során magyarból a kérdező tanár szabad beszélgetést folytat a felvételizővel a kidolgozott szöveg és a feladatok alapján. (A felkészülési idő az előző felvételiző(k) beszélgetési ideje, kivéve az aznapi elsőnek behívottak esetében.)

A magyar nyelv és irodalom felvételi részben fontos a jó szövegértő képesség (a szöveg logikájának, szerkezetének felfejtése, a szöveg értelmének összefoglalása, a szöveg gondolatainak értelmezése), valamint az értő hangos olvasás képessége.

Mintafeladatok

A szóbeli vizsga témakörei magyar nyelvből a speciális tantervű nyelvi osztály számára

1. Nyelvtani ismeretek

 • összetett mondatok fajtáinak felismerése, az alárendelés és mellérendelés típusai
 • mondatrészek felismerése, mondatelemzés
 • szófaji ismeretek
 • szóelemek (képző, jel, rag)
 • szótagolás
 • helyesírás

2.Szóbeli kifejezőkészség, nyelvi találékonyság

 • magyar nyelvhelyesség
 • választékosság, pontosság
 • szókincs
 • szavak, állandósult szókapcsolatok, közkeletű szólások jelentésének meghatározása
 • rokon- és ellentétes értelmű szavak keresése

Néhány jellegzetes feladattípus

Állapítsd meg a következő összetett mondat tagmondatai közötti viszonyt!

Ki tövistől félti a kezét, ne fogjon rózsaszedéshez!

Milyen közmondásokat, szólásokat, állandósult szókapcsolatokat ismersz a következő szóval?

Magyarázd meg a jelentésüket is!

kéz

Alkoss összetett szavakat a következő szóval

(lehet elő- és utótag is)!

rózsa

Különítsd el és nevezd meg a következő szóalakokat alkotó szóelemeket!

tövistől, kezét, fogjon

Mutasd be mondatokkal a következő szó különböző

jelentéseit! Alkalmazhatsz igekötőket is.

fog (ige)

Hozd létre a következő igealakokat!

félt (E/2. jelen, felszólító, tárgyas ragozás)

szed (T/2. jelen, feltételes, alanyi ragozás)